Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Institutionens historie

Daginstitutionen Frisenborg er bygget som erstatning for den daværende Sjællandsgades Børnehave, som var den første børnehave i Ikast Kommune

I 1984/85 traf Ikast Byråd en række beslutninger i forbindelse med det område, som vi i dag kalder Frisenborgparken. Der blev udskrevet en arkitekt-konkurrence for hele området. Konkurrencen blev vundet af arkitektfirmaet Krohn & Hartvig Rasmussen, København, samt landskabsarkitekt Svend Kierkegaard, København.

I 1986/87 påbegyndtes opførelsen af en aldersintegreret institution til børn i alderen fra 3 til 12 år. I den forbindelse blev der truffet beslutning om, at den nye institution skulle erstatte Sjællandsgades Børnehave. Personale og forældre- råd blev fra starten inddraget i udformningen af den nye institution, og sammen med arkitekten forløb der et meget spændende arbejde.

Der lå en række tanker omkring institutionens bygning og anvendelse. Den skulle opføres af naturmaterialer, således at man kunne opnå et godt indeklima. Der skulle være masser af lys og farver.

Der skulle være god plads til børnenes fysiske udfoldelse, og det resulterede bl.a. i gymnastiksalen. Man kunne se de fremtidige muligheder i, at institutionen blev placeret i nærheden af Ældrecenteret, med mulighed for samvær de to generationer imellem, hvilket er udmøntet i et godt samarbejde med mange gode traditioner.

Frisenborg har nu rundet sin 30 års fødselsdag, og i denne tid er der sket meget. Når vi ser på de førnævnte områder, kan vi kort skitsere de mest markante ændringer:

 1. Bygningen var opført til en normering på 60 børn, fordelt på 40 børnehavebørn og 20 fritidshjemsbørn.
 2. For at skaffe flere børnehavepladser afgav vi vores fritidshjemsbørn. I stedet havde vi nu 60 børnehavebørn.
 3. Vi startede samarbejdet med Ældrecenteret umiddelbart efter dets etablering.
 4. Samarbejdet har været i en løbende udvikling, der bl.a. er beskrevet i en rapport, og der er lavet en videofilm, som viser arbejdet.
 5. For at hjælpe med at skaffe flere institutionspladser blev det besluttet at ombygge institutionen og udvide børnetallet fra 60 til 90 børn.
 6. Oprettelse af bus projekt.
 7. Midlertidig udvidelse af normering, i perioden fra 1999 til 2001, fra 90 til 105 børn, heraf en fritidshjemsgruppe på 15 børn.
 8. Pr. 1. august 2001 ændres institutionen til at have 3 børnehave grupper og 1 fritidshjems gruppe.
 9. Pr. 1.januar 2004 ændres institutionen igen til at have 4 børnehavegrupper, idet Kærnehuset på Vestre Skole blev oprettet og alle vores fritidshjemsbørn blev overflyttet dertil.
 10. Pr. 1. januar 2004 er Frisenborg med i et forsøg med områdeledelse sammen med institutionerne Kongevejens fritidshjem, Vinkelgades Fritidsklub, og Fritidshjemmet Kærnehuset.
 11. Pr. 1. januar 2007 ophørte forsøget med områdeledelse da man i Ikast - Brande kommune indførte SFO, og herved adskilte o-6 års området og skoleområdet.
 12. Pr. 1. juni 2014 blev institutionens personalegruppe færdiguddannet DUÅ medarbejdere. DUÅ (De Utrolige År) er rammen om det pædagogiske arbejde i dagligdagen og grundlaget for den måde, hvorpå vi møder og forstår børnenes behov.
 13. Som et led i den nye ledelsesstruktur i Ikast-Brande kommune, blev Svaneparkens Børnehus og Daginstitutionen Frisenborg pr. 1. august 2014 rent ledelsesmæssigt lagt sammen til én institution. De to institutioner er stadig fysisk adskilte men drives overordnet af den samme ledelse. Der er nu én institutionsleder for begge huse, og en teamleder i hvert hus.Vi har stadig hver vores navne, men arbejder naturligvis løbende frem mod fælles værdigrundlag, læreplaner, pædagogisk menneskesyn osv.
 14. Pr. 1. oktober 2014 oprettede vi småbørnsgruppen ved Humlebierne.

Daginstitutionen Frisenborg
Frisenborgparken 32  -  7430 Ikast
Tlf 99 60 46 75  -  daginstitutionenfrisenborg@ikast-brande.dk